ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Emergency Claim Online(EMCO)

โรงพยาบาลแม่สอด-ราม เข้าร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการ Emergency Claim Online(EMCO)" ของสถานบริการเอกชน กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(UC) สำหรับบุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต สามารถเข้ารับบริการของทางโรงพยาบาลได้