แพคเกจคลอดเหมาจ่าย

โปรแกรมคลอดบุตร...สุดที่รัก

วันนอนพักในโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน
ห้องพักเดี่ยว Superior พร้อมอาหารสำหรับมารดา รวมค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
ค่าสููตินรีย์แพทย์ และกุมารแพทย์
ค่าห้องผ่าตัด และค่ายาสลบ
ค่าห้องคลอด และเครื่องมือช่วยคลอดต่างๆ
ค่าห้องสำหรับทารกแรกเกิด
ค่าบริการพยาบาลสำหรับมารดาและ ทารก
ค่าอาหาร นมกระป๋องแรก และชุดรับผู้ป่วย
ค่ายาสำหรับมารดา
วัคซีนสำหรับทารก ได้แก่ BCG, วิตามิน K1 และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เข็มแรก(ยกเว้น HBIG กรณีมารดาเป็นพาหะไวรัส)
ค่าเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงเครื่องมือตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์(NST)
ค่าตรวจทางห้องกฏิบัติการพื้นฐาน คือ CBC, U/A, Anti-HIV
ค่า Blood Cross Matching 1 ยูนิต
ตรวจหาภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิด
ค่าห้องสำหรับทารกแรกเกิด ความเข้มข้นของเลือดและภาวะตัวเหลืองครั้งแรก ตามความเห็นของกุมารแพทย์
ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดเพื่อคัดกรองโรคหัวใจ ของทารกด้วยเครื่อง Pulse Oximeter
ชุดของขวัญเด็กอ่อน
สมุดบันทึกสุขภาพ และบันทึกการรับวัคซีน
 


รายการเสริม คลอดธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดคลอด
ผ่าตัดไส้ติ่ง  
 
ทำหมัน  
ทำหมันเปียก
   


1. กรณีพักอยู่ในโรงพยาบาลเกิดกำหนดเวลา คิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริงลดค่าห้องพัก 10%
2. กรณีที่มีโรคแทรกซ้อน เกิดขึ้นกับมารดา เช่น ตกเลือดหลังคลอด รกค้าง รกลอกตัวก่อนกำหนด รกเกาะต่ำ ครรภ์เป็นพิเศษ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคติดเชื้อต่างๆ เป็นต้น
3. กรณีที่มีโรคแทรกซ้อนกับทารก เช่น สำลักน้ำคร่ำ ทารกคลอดก่อนกำหนด ตัวเหลือง เป็นต้น
4. กรณีถ้ารอคลอดแล้วไม่สามารถคลอดได้ สามารถเปลี่ยนแพ็คเก็จ เป็นผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายได้
(แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของ ห้องคลอดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก่อนผ่าตัด)
5. ค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
6. ค่าคลอดทารกแฝด
7. ค่าใช้จ่ายฝากครรภ์ก่อนคลอด
8. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
9. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่ายาสอดช่องคลอด เพื่อกระตุ้นการคลอด
และค่ายาปฏิชีวนะ ในกรณีที่เกิดการติดเชื้อ